Business 2.0Lani je Mestna obcina Ptuj objavila razpis za ptujska neprofitna stanovanja. Prijave so se zakljucile, znana pa je že prednostna lista upravicencev.

Neprofitna stanovanja na Ptuju so prava 'vroca roba'. Ptujska obcina na dve leti objavi razpis za pridobitev stanovanj, zadnji razpis pa je že zakljucen.

Neprofitna najemna stanovanja so prostori bivanja, ki jih dodelujejo obcine, država, stanovanjski skladi ali neprofitna stanovanjska organizacija. Pogodba se sklene za nedolocen cas, neprofitna najemnina pa je dolocena po tocnem kljucu.

Na Ptuju neprofitna stanovanja oddaja obcina, a manko teh je viden.

Ta skupek neprofitnih stanovanj bo na voljo za vselitev predvidoma letos in naslednje leto, seznam pa velja kot zapovrstni red cakajocih na stanovanja.

Oblikovani sta dve loceni prednostni listi.

Lista A je za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere niso zavezanci za placilo lastne udeležbe in varšcine, lista B pa je za stanovanja, ki so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo, ki je prosilci iz liste A ne presegajo, torej so zavezanci za placilo lastne udeležbe in varšcine.

Najemnina je dolocena na podlagi tocno dolocenega pravilnika. Na višino najemnine vpliva število tock, uporabna stanovanjska površina in vpliv velikosti stanovanja, ki so razvidni iz zapisnikov o tockovanju stanovanja v skladu s predpisom, ki ureja merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb in vpliv lokacije stanovanja oziroma lokacijski faktor.

Tako za povprecno dvosobno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov, tockovano s 320 tockami, znaša najemnina približno 180 evrov.

Najemne pogodbe se bodo sklepale za nedolocen cas, najemodajalec pa je dolžan vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja.

Ptujska obcina pa je že objavila seznam upravicencev do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem. Na seznamu je 25 upravicencev.

Upravicencem iz liste A in B bodo dodeljena stanovanja, ko bodo ta na razpolago. O tem bodo upravicenci obvešceni pisno. Ko je stanovanje vseljivo se to dodeli najvišje uvršcenemu prosilcu iz prednostne liste. Preskoki niso možni.

VIR: www.ptujinfo.com

Back To Top